රුවෙන් වගේම ක්‍රියාවෙනුත් කාගේත් හිත් දිනූ අයෝමි අනිත්‍ය පසක්කොට නික්ම ගිය හැටි - Photos


refjka jf.au l%shdfjkq;a ldf.a;a ys;a ÈkQ wfhdañ wks;H milafldg kslau .sh yeá - Photos
jõkshdj A9 ud¾.fha N+ Th md,u wi,§ Bfha WoEik - 27 Èk" 5(30g muK leí r:hla yd lkafÜk¾ r:hla tlsfkl uqyqK,d .eàfuka isÿ jQ wk;=ßka leí ßfha .uka lrk ,o 32 yeúßÈ úfha miqjQ ffjoH wfhdañ iqfoaYsld iy t;=ñhf.a mjqf,a idudðlhka fofofkl= ñh f.dia ;sfnkjd'

ffjoH wfhdañ iqfoaYsld Y%S chj¾Okmqr úYaj úoHd,fha  ffjoH mSGfhka ;u ffjoH Wmdêh ,nd.;a w;r" rd.u" mq;a;,u yd l¿fndaú, hk frday,aj, fiajh fldg ;sfnkjd'

kqjrt<sfha ish iajdñ mqreIhdf.a wïud" ;d;a;d iuÕ wfhdaó pdßldjl ksr;j ksji n,d tñka isáh§hs fuu wk;=r isÿj we;af;a'

weh oekg újdy ù udi 15la muK fjkjd'

tfukau weh ldf.a;a ys;a Èkdf.k wjxlj fiajhg lemjqK" fid÷re ffjoH;=ñhls'

tjka ffjoH;=ñhlf.a yÈis wNdjh rggu oeßh fkdyels mdvqjls'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.