‘අඹුත් නැහැ දරුත් නැහැ’ පාතාල නායක උදම්මිට සමරේ මහමගදී වෙඩිකෑ හැටි - Photos


‘wUq;a keye ore;a keye’ md;d, kdhl Woïñg iuf¾ uyu.§ fjälE yeá - Photos
Bfha ^24& rd;%S 10'55g muK fõhkaf.dv k.rfha§ isÿù we;s fjä ;eîulska ‘Woïñg iuf¾‘ kue;s md;d, kdhlfhl= ñhf.dia ;j;a wfhl= nrm;, ;=jd, ,enqjd'

fõhkaf.dv isg ksÜgUqj foig we;s ud¾.fha § we,af,a Th yryd we;s md,u wi< iqfLdamfNda.S jdykhlska Woïñg iuf¾ ish i.hka iu. .uka .ksñka isáh§ Tjqka miqmi ¨‍yqne| h;=re meÈj,ska wd msßila fjä ;eîu isÿ lr we;' jdykfha ßhÿre wdikh wi< ùÿrefõ o fjä i,l=Kq lsysmhlau igyka ù ;snQ w;r bÈßmi wiqfka jdykh mojñka wd iuf¾ fjä myr ld t;eku ñh .sh nj;a wfkla wdikfha mqoa.,hd fjä myrld nrm;, ;=jd, ,nd fld<U cd;sl frday,g we;=<;a l< nj;a jd¾;d jqKd'jdykfha msgqmi .uka .;a fofokdg lsisÿ ydkshla isÿù ke;'

fjä je§fuka miqj md,u ueo we;s mÈl fõÈldfõ o tu jdykh je§ md,khlska f;drj ;j;a óg¾ 50la muK jdyk Odjkh ù ud¾.fhka bj; lKqjl .eà k;r ù ;sfnkjd' fjä ;eîu isÿ l< wh h;=re meÈj,ska meñ‚  njg idlaIs ,eî we;'

ñh.sh Woïñg iuf¾ ksÜgUqj tlai;a fjf<| ix.ufha iNdm;s iqrx. mSßia >d;kh l<ehs lshk isoaêhg wod< m<uq iellre jQ w;r Tyqf.a ienE ku iurÈjdlr rdcmlaI fudfydÜá wmamqydñ,df.a cdkl iuka; l=udr iurÈjdlr f,i oelafõ'

Tyq m%foaYfha ku.sh md;d, wmrdO /ilg iïnkaO njg miq.sh ld,fha wdkafoda,k we;s lr ;snqK w;r w;a;k.,a, iy ksÜgUqj m%foaYh ‘mqxÑ hdmkhla‘ njg Tyq úiska m;alr ;snQ nj m%foaY jdiSkaf.a woyihs'

‘wUq;a keye ore;a keye’ hkak Tyqf.a wdo¾Y mdGh jQ nj;a lshefõ'foaYmd,k{ irK .=Kj¾Ok iu. lsÜgq in|;d meje;ajQ wfhl= f,io Tyq m%lgh'

fõhkaf.dv fmd,sish isoaêh .ek mÍla‍IK mj;ajkq ,nkjd'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.