මගීන් මහමග රස්තියාදු වෙද්දී ක්‍රිකට් ගහන බස් සේවකයෝ... (PHOTOS)


u.Ska uyu. ria;shdÿ fjoa§ l%slÜ .yk nia fiajlfhda''' ^PHOTOS&
§m jHdma;j meje;afjk fm!oa.,sl nia j¾ckh fya;=fjka ck;dj oeä wiSre;djhlg m;aj ;sfnkjd' ck;dj tfia mSvdjg m;ajoa§ niar: fiajlhska nia kej;=ïfmdf,au l%slÜ .iñka isák wdldrh yegka k.rfha§ fufia olakg ,enqKd'
Wmqgd .ekSu ( www.nethgossip.lkLoading...

No comments:

Powered by Blogger.