හිටපු ජනපති මාධ්‍යවේදීන් හමුවේ! කෑමට ආප්පත් දෙයි! ආණ්ඩුව පෙරලන කාලය කියයි! (PHOTOS)


ysgmq ckm;s udOHfõ§ka yuqfõæ lEug wdmam;a fohsæ wdKavqj fmr,k ld,h lshhsæ ^PHOTOS
ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d wo ^29& úfoia mqj;a fiajdkays" furg udOHfõ§ka yuqjqKd' fuys§ udOHfõ§ka fj; wdmam ix.%‍hlao mj;ajd ;sfnkjd'

tys§ woyia oelajQ rdcmlaI uy;d mjid we;af;a ;ud miq.sh ckdêm;sjrKfhka mrdch lsÍug uq,a jQfha wfußldj iy frda ixúOdkh njhs'

2017 jif¾§ wdKavqj fmrf<kq we;s njo ysgmq ckdêm;sjrhd fuys§ mjid ;sfnkjd'

fld<U îîiS udOHfõ§ widï wóka ;u Üúg¾ .sKqfuys fuu PdhdrEmh m,fldg ;snqKd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.