වසරේ විශිෂ්ඨතම ඡායාරූපය..! හිටපු ජනපති මුහුණට මුණගැසුනු හිරුණිකාට වුණ දේ..! (PHOTO)


jif¾ úYsIaG;u PdhdrEmh''æ ysgmq ckm;s uqyqKg uqK.eiqkq ysre‚ldg jqK foa''æ ^PHOTO&
ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d iy md¾,sfïka;= uka;%SkS ysre‚ld fma%upkaø tl <Õ we;s mqgq foll wiqkaf.k isá wjia:djl PdhdrEmhla iudc udOH cd, Tiafia m%pdrh jkjd'

ysre‚ld fma%upkaø wi, we;s wfkla mqgqfõ wiqkaf.k isák rdcmlaI uy;d ;udf.a wfklamiska we;s mqgqfõ wiqkaf.k isák md¾,sfïka;= uka;%S úÿr úl%ukdhl iu. l;dnyl kshe,S isákjd' tu wjia:dfõ lsisjl= úiska fyda ,nd.;a Pdhdremh wka;¾cd,h Tiafia m%pdrh jkafka jif¾ úYsIaG;u PdhdrEmh''æ hkqfjka igyklao iys;jh'

<ud ld,fha isg rdcmlaI mjq, yd ióm in|;djhla mej;s ysre‚ld fma%upkaø fïjkúg úrilj isákjd'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.