පොලිස් අණ නොතකා ගිය දේශපාලන දියණියට වෙච්ච දේ


fmd,sia wK fkd;ld .sh foaYmd,k Èh‚hg fjÉp foa
foaYmd,{fhl=f.a rEu;a úis yeúßÈ Èh‚hla fld<U - uykqjr uyd ud¾.h Tiafia fmf¾od ^11od& ud¾. kS;s W,a,x>kh lrñka fmd,sia wKo fkd;ld ish äfmkav¾ r:h fkdkj;ajd Odjkh lsÍu fya;=fjka weh kS;sfha /yekg yiqlr .ekSu i|yd fmd,sia ks,OdÍka fofofkl=g lsf,daóg¾ 3l ÿrla yUdhEug isÿjQ nj ksÜgUqj fmd,Sish mjihs'

ksÜgUqj uQ,ia:dk fmd,sia r:jdyk wxYfha fofofkl= fld<U - uykqjr uyd ud¾.fha fõje,afo‚h" rodjvqkak ud¾.h whsfka Èjd ld,fha fiajfha fh§ isáh§" uykqjr foi isg fld<U foig l¿ meye;s äfmkav¾ r:hla ud¾.fha jx.= iys; ia:dkhl§ ud¾.h ueo i,l=Kq lr we;s oaú;aj iqÿ bßj,g ol=‚ka fjk;a r:hlao biair lr ;sfí'

fmd,sia wK fkd;ld äf*kav¾ r:h m,dhEu ksid jyd l%shd;aul ù we;s fmd,sia ks,OdÍka fofokd rdcldß h;=re meÈfha ke.S lsf,daóg¾ ;=kl ÿrla äfmkav¾ r:h yUdf.dia ksÜgUqj miahd, ykaÈh wdikakfha§ fmd,sia h;=re meÈh yria lr äfmkav¾ r:h kj;df.k ;sfí'

wK fkd;ld hEu ms<sn|j fmd,sia ks,OdÍka fofokd äfmkav¾ r:h  meojQ ;re‚f.ka m%Yak lsÍfï§ weh  foaYmd,{fhl=f.a kula i|yka lr ;ud Tyqf.a Èh‚hla nj;a" isoaêh ms<sn|j iudj wheo isák nj;a mjid ;sfí'

tu wjia:dfõ§ fmd,sia ks,OdÍka fofokd fuu foaYmd,l Èh‚hg ;rfha wjjdo lr" wehf.a ßhÿre n,m;%h ish Ndrhg f.k Èk 14la j,x.= ;djld,sl ßhÿre n,m;%hla wehg ksl=;a lr we;s w;r" t<fUk ckjdß 2 jeksod w;a;k.,a, ufyaia;%d;a wêlrKh yuqfõ fmkS isák f,i okajd ;re‚h uqodyer ;sfí'

äf*kav¾ r:h ;=< ;j;a ;reK ldka;djka lsysmfofkl= isá njo fmd,Sish i|yka lrhs'

Wmqgd .ekSu ,xld§m mqj;am; weiqfrka
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.