බ්‍රසීල ගුවන් අනතුරෙන් බේරුණු අයෙකු ඒ බිහිසුණු මොහොත ගැන කියු ඇඟ කිලිපොලා යන අත්දැකීම


n%iS, .=jka wk;=frka fíreKq wfhl= ta ìysiqKq fudfyd; .ek lshq weÕ ls,sfmd,d hk w;aoelSu
n%iS,fha mdmkaÿ l%Svlhska msßila /.;a .=jka hdkhl yÈisfha wk;=rg ,laùfuka 70lg wêl u.Ska msßila ñh.shd'

tfukau wk;=frka l%Svlfhl= we;=¿ 6 fofkl= Èú .,jd.;a w;r tf,iska Ôú;h fíreKq .=jka hdkfha ld¾h uKav,fha wfhl= úiska hdkh lvd jefgk wjia:dfõ isÿ foa ms<sn|j udOHg mjid ;sfnkjd'

Erwin Tumiri kï jk Tyq mjik mßÈ hdkh lvd jefgk nj oek.ekSu;a iuÕska ish¿ fokdu wiqka j, ke.sg ;sfnkjd'

zztod wfma hdkfha n%iS, mdmkaÿ lKavhdfï iudðlhska f.dvla ysáhd" Tjqka yßu úfkdaofhka ;uhs ysáfha" fï mdr kï lma tl wrf.kuhs tkafka lsh,d ug lshkjd weyqKd iuyre' Tjqka f.j,a j,g l;d lr,d lSjd wms maf,ka tlg kexÕd" oeka hkak yokafka lsh,d' ys;kak ke;=j we;s ta wjika .uk fjhs lsh,d"

hdkh .=jka f;dgqmf,ka mshdir lsÍu wdrïN jqKd" wä oyia .dKla WvÈ fudllafoda wuq;a;la oekqkd' ta;a tlalu hdkfha yÈis k,djla jf.a tlla wefykak .;a;d" wdik j, ysgmq wh ta fj,dfjÈ l,n, jqKd'

f.dvfofkl=g f;areKd wk;=rla <Õhs lsh,d" ldgj;a lrlshd.kak fj,djla ;snqfKa kE" hdkfha tl mdrgu my;g jefgkak mgka .;a;d" ish¿ fokdu jf.a Tjqkaf.a wdik j,ska ke.sÜgd" ug ldgj;a Woõ lrkak fj,dj;a ;snqfKa kE" uu;a uq,a,lg fj,d yhsfhka w,a,f.k ysáhd' tÉprhs u;l" iqkanqka w;ßka udj fírf.k ;snqKd'zz
Wmqgd .ekSu (  www.citizen.lk

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.