විල්පත්තු ගිලගන්න බිල්ලාගේ වැඩ ඉවරයි - ඉඩම් ලියා ගනිමින් ජනපති දුන්නු රිදෙන නියෝගය මෙන්න


ú,am;a;= .s,.kak ì,a,df.a jev bjrhs - bvï ,shd .ksñka ckm;s ÿkakq ßfok ksfhda.h fukak
ú,am;a;= wNhN+ñhg wh;a m%foaYh ;j ÿrg;a mq¿,a lrñka jkÔú l,dmhla f,i .eiÜ lrkakehs ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d wo mßir wud;HdxY ks,OdÍkag Wmfoia ,nd ÿkafka h'

ckdêm;s;=ud tu Wmfoia ,nd § we;af;a" mßir wud;HdxYhg wh;a wdh;k m%OdkSka iu. wo fmrjrefõ mej;s úfYaI idlÉPdfõ§ h'

;jo ú,am;a;=j we;=¨‍ ish¨‍ jkdka;r kùk ;dlaIKh Ndú; lrñka .=jfka isg ksrka;rfhka ksÍlaIKh l< yels jevms<sfj,la l%shdjg kxjk f,i o ckdêm;s;=ud Wmfoia ,nd ÿkafka '

l=uk whqrlska fyda isÿ flfrk jkdka;r t<s lsÍïj,g tfrysj ;rd;sru fkdn,d kS;sh l%shd;aul lrk f,i o ckdêm;s;=ud fuys § Wmfoia ,ndÿka nj ckdêm;s udOH wxYh i|yka lf<a h'

ckdêm;s;=ud m%ldY lf<a" jkdka;r t<sfmfy,s lsÍïj,g tfrysj oekg mj;sk kS;sfha we;s ov uqo, yd isr ovqjï mq¾K f,i l%shd;aul lrkakehs ;uka wêlrK fiajd fldñika iNdfjka b,a,Sula l< nj h'

fuys § ckdêm;s;=ud Wmfoia § we;af;a" ukakdru yd mq;a;,u Èia;%slalj, isÿjk jk úkdYhka ms<sn|j we;eï md¾Yj t,a, lrk fpdaokd mÍlaId lr jd¾;djla ,nd §ug úfYaI ksÍlaIK lKavdhula fhdojk f,i h'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.