සංගා වෙනුවෙන් රටවල් දෙකක් මුද්දර නිකුත් කරලා


ix.d fjkqfjka rgj,a folla uqoaor ksl=;a lr,d 
fid,uka ¥m;a yd .sks ìiõ rdcHhka Y%S ,xld iqmsß l%slÜ l%Svl l=udr ix.laldrf.a ^ Kumar Sangakkara & rej we;=<;a uqoaorhla ksl=;a lrñka Tyqg f.!rjh olajd ;sfí'

fuu rgj,§ Y%S ,xld l%Svlfhl= fujeks f.!rjdohlg md;%ù we;af;a m%:u jrgh' tfy;a fuu uqoaor ksl=;a lr we;af;a 2012 ^.sks ìiõ rdcHh& yd 2013 ^fid,uka ¥m;a& hk jirj,§h'

fid,uka ¥m;a ksl=;a lr we;s uqoaorj, l=udr ix.laldrg wu;rj bkaÈhdfõ úrdÜ flda,s" ufyakaø isx fodaks yd ol=Kq wm%sldfõ ta'î' äú,sh¾ia hk l%Svlhkago uqoaor ksl=;a lr ;sfí'

fid,uka ¥m;a fvd,¾ 07l jákdlulska hqla;j fuu uqoaor ksl=;a lr ;sfí' óg wu;rj .sks ìiõ rdcHh ix.laldr fjkqfjka ksl=;a l< uqoaorh fmfida 3"000l jákdlulska hqla;h'
Wmqgd .ekSu ( www.liveat8.lk

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.