අස්ගිරි මහ නාහිමි ‘සෑම සිංහල පුරවැසියෙකුගෙන්ම‘ ඉල්ලීමක් කරයි


wia.sß uy kdysñ ‘iEu isxy, mqrjeisfhl=f.kau‘ b,a,Sula lrhs

—wo n,fha isák fndfyda fokd lshkafka tlla‌ lrkafka ;j;a tlla‌' rg" cd;sh" wd.u .ek lela‌l=ula‌ ke;s msßia‌ wo rfÜ iïm;aj,ska ksis m%fhdack fkdf.k tajd úl=Kñka uqo,a fiùug W;aidy lrkjd…''˜ hEhs wia‌.sß md¾Yajfha uydkdhl w;s mQcH jrldf.dv [dKr;k ysñfhda mejiQy'

kj jHjia‌:d ixfYdaOkh ms<sn|j rfÜ ck;djg ksis wjfndaOhla‌ ke;s nj;a ;%ia‌;jdofhka uqod.;a rg h<s úkdYùug lsisfia;a bv Èh fkdyels nj;a Wkajykafia m%ldY l<y'úfoia‌ rgj, fjfik Y%S ,dxlSlhka msßila‌ tla‌j we;slr.;a Y%S ,xld f.da,Sh ixiofha ksfhdað; msßila‌ fmf¾od ^27 od& rd;%sfha wia‌.sß uy kdysñhka neyeoel wdYs¾jdo ,nd.;a wjia‌:dfõ§ Wkajykafia tfia mejiQy'

fuu wjia‌:dfõ woyia‌ oela‌jQ wia‌.sß md¾Yajfha f,aLldêldÍ ueo.u Oïudkkao ysñfhda wdKa‌vql%u jHjia‌:d ixfYdaOk yryd fn!oaO ixia‌lD;shg rfÜ fN!ñl wLKa‌v;djg isxy, cd;shg whym;la‌ fjkjd kï iEu mqrjeishl=u Bg tfrysj l%shdud¾. .; hq;= nj;a th iEu Y%S ,dxlslhl=f.au hq;=lula‌ yd j.lSula‌ nj;a wjOdrKh l<y'

Y%S ,dxlSh cd;shla‌ f,i fuu ud;D N+ñh ;=< wmg we;s ia‌jdëk;ajh wysñ jqjfyd;a f,dalfha wirK cd;shla‌ njg m;aùfï bvlv ia‌Òrju we;sjk nj o Wkajykafia mejiQy'

foaYmd,kfha fhfok msßia‌ wjia‌:djd§ f,i l%shdlrñka rgg" cd;shg whym;la‌ jk úg ksy~j isák ;;a;ajhla‌ ola‌kg ,efnk nj o f,aLldêldÍ ysñfhda mejiQy'

Y%S ,xld f.da,Sh ixiofha f,alï ksyd,a fukaäia‌ uy;d" —fou< vhia‌fmdardj˜ ,xldjg ydksjk mßÈ fkdfhla‌ m%ldY ksl=;a lrkjd' Bg tfrysj ksis ms<s;=re ,nd§u i|yd wms Yla‌;su;a ixúOdkhla‌ msysgqjd .;a;d'

Y%S ,xldfõ talShNdjh w.hk ta fjkqfjka fmkS isák ´kEu whl=g fuu ixúOdkh yd tla‌úh yels nj o fyf;u wjOdrKh lf<ah'
http://nethgossip.lk/

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.