ලොවම හොල්ලමින් රුසියාව සිය අලුත්ම ප්‍රහාරක හෙලිකොප්ටරය රාත්‍රියේ දඩයක්‌කාරයා එළිදක්‌වයි


f,dju fyd,a,ñka reishdj ish w¨‍;au m%ydrl fy,sfldmagrh rd;%sfha ovhla‌ldrhd t<sola‌jhs 
reishdj ish w¨‍;au m%ydrl fy,sfldmagrh t<sola‌jd we;'

t,a' tï' whs' 28 kñka y÷kajk fuu m%ydrl fy,sfldmagrhg rd;%sfha ovhïlre hEhs kïlr ;sfí'

fuu fy,sfldmagrfha we;s úfYaI;ajh kï oeä w÷rla‌ mj;sk wjia‌:dfõ lsf,daóg¾ 10 la‌ ÿr we;s b,la‌lhlg m%ydr t,a, lsÍfï yelshdjhs' hqoexls kdYl ñihs, 16 lska iukaú; tï' whs' 28 fy,sfldmagrfha ñ,sóg¾ 30 l m%ydrl wúhla‌ o fõ'

fuu fy,sfldmagrfha kshuq l=áh fjä fkdjÈk wdjrKhlska iukaú; fõ'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.