මම මාධ්‍යවේදියකුට ගැහුවා නම් ඔහු ඉන්න ඕනෑ රෝහලේ.. ඔහු කා එක්කද හිටියේ කියලා මා දන්නවා – නාවික හමුදාපති


uu udOHfõÈhl=g .eyqjd kï Tyq bkak ´kE frdayf,a'' Tyq ld tlalo ysáfha lsh,d ud okakjd - kdúl yuqodm;s
yïnkaf;dg jrdhg meñK ;snQ úfoia‌ fk!ld folla‌ Woaf>daIlhka n,y;aldrfhka r|jdf.k isá ksid tajd uqodyeÍug kdúl yuqodj lghq;= l< nj kdúl yuqodm;s jhsia‌ woañrd,a rùkaø úfþ.=Kr;ak uy;d mejeiSh'

cd;Hka;r fk!ld iy jrdh wdrla‌Il moaO;s kdúl yuqodfõ wdrla‌Idj hgf;a mj;sk nj;a hï fyhlska tajdg uqyqÿ fld,a,lrejkaf.ka fyda ;%ia‌;jd§kaf.ka m%ydrhla‌ t,a, fõ kï wdrla‌Id lr§u kdúl yuqodfõ j.lSu nj;a Tyq lSh'

yïnkaf;dg jrdhg meñK ;snQ úfoia‌ keõ foflka tlla‌ f,dalfha jdyk m%jdykh lrk úYd,;u ;ekajeks fk!ldj nj;a tu kej yd wfkla‌ úfoia‌ fk!ldj Èk yhla‌ ;sia‌fia n,y;aldrfhka r|jd f.k isàu uqyqÿ uxfld,a,lrejkaf.a l%shdjlg .efkk nj;a fyf;u wjOdrKh lf<ah'

jdyk jrdhg f.dv nEfuka miq Woaf>daIlhka úiska jdyk m%jdyk kej iy wfkla‌ kej n,y;aldrfhka jrdfha r|jdf.k isà'

tu ksid jdyk wdkhkh l< iud.ïj,g Èklg fvd,¾ ,la‌I 04 ne.ska r|jdf.k isá Èk 06 la‌ i|yd f.ùug isÿjkq we;ehso Tyq fmkajd ÿkafkah' úYd, fk!ldj Y%S ,xldjg meñK we;af;a fojeks j;djg njo fiajlhka ;u b,a,Sï Èkd .ekSug úfoia‌ keõ n,y;aldrfhka r|jdf.k wr., l< njo fyf;u mejeiSh'

fuys§ udOHfõÈhl=g myr§ula‌ l<d oehs kdúl yuqodm;sjrhdf.ka —Èjhsk˜ l< úuiSul§ ta uy;d fufia lSh'

uu udOHfõÈhl=g myrÿkakd kï Tyq frday,a .;j bkak ´kE' thd udOHfõÈfhla‌ kï lshkak ´k uu wyj,a wdh;kfha udOHfõÈfhla‌ lsh,d' thd udOH wdh;k lsysmhl bkakjhs lsh,d lsõjd' fuhd ljqo lsh,;a ld iuÕo ysáfha lsh,d;a ud ld,hl isg oekf.k ysáhd'

- Èjhsk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.