වැඩිවුණු මිලත් එක්ක වෙළඳසැල් හිමියන් එකතු වී සිගරට් අලෙවිය නතර කළ අපූරු නගරය


jeäjqKq ñ,;a tlal fj<|ie,a ysñhka tl;= ù is.rÜ wf,úh k;r l< wmQre k.rh 
o ^1& isg l%shd;aul jk mßÈ r;af;dg k.rh ;=, is.rÜ wf,ú lsÍu k;r lrkakg tys isák fj<| m%cdj ;SrKh lr we;s njg jd¾;d fjkjd'

fuu ;SrKh Tjqka f.k we;af;a miq.shod r;af;dg fi!LH wêldß ld¾hd,fha § k.rfha fjf<|ie,a mj;ajd f.k hk msßia‌ iïnkaO lrf.k mj;ajk ,o jev uq¿jlska wk;=rejhs'

r;af;dg fi!LH wêldß ffjoH bu,ald m%kdkaÿ fufkúhf.a m%Odk;ajfhka meje;s tu jev uq¿fõ§ ÿïfld< yd ÿïjeá fya;=fjka u;=j we;s .eg¨‍ iïnkaOj l< oekqj;a lsÍulska wk;=rej ;uka ÿïjeá wf,ú fkdlsÍug ;SrKh l< nj r;af;dg fjf<| jHdmdßlfhda i|yka lr ;sfnkjd'
Wmqgd .ekSu ( www.citizen.lk

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.