ප්‍රින්ස්ට අසාධ්‍යයි


m%skaiag widOHhs
iqÿ u,a fmdl=rla w;ska ord"i|f¾Kq jEfykd jeks .S; iuQyhlska risl yoj;a ikidÆ .dhl m%skaia Woh m%shka; h<s widOHj fld<U kjf,dal frday,g we;=<;a lr ;sfnkjd' wms ta ms<sn|j Tyqf.a fidfydhqßh jQ Ysfrdaks m%shx.sld m%kdkaÿ uy;añhf.ka jeäÿr f;dr;=re úuid isáfhuq'

˜‍fï jk úg m%skaiag isysl,amkdj kï ishhg mKyla muK ;sfhkjd' ;ju Tyq fjkqfjka ^bkafclaika& m%;sldr l%shdj,shla isÿflfrkjd' ta bkafclaIka tl ojig ,laI myla muK fjk w;HjYhu l%shdj,shla' ojia myla muK th ,nd Èh hq;=hs' oekg ojia folla ,nd ÿkakd' ;j ojia ;=kla muK ,nd Èh hq;=hs'

fld<U cd;sl frdayf,a Èk ;=kl m%;sldr ,nd §fuka miqj i÷od yji ;uhs fuu frday,g /f.k wdfõ'i÷od yjia jkúg Tyq fyd|gu widOH jqKduhs fuu frday,g /f.k wdfõ' fï i|yd leu;s risl risldúhkgcd;sl b;sßlsÍfï nexl=j 100948803862 $ fldu¾I,a 8103017799 - we,amsáh hk .sKqï wxlj,g uQ,Huh wdOdr ,ndÈh yels w;r 0769111838 hk ÿrl:k wxlhg wu;d jeäÿr úia;r oek.; yelshs'˜‍
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.