ලබන අවුරුද්දේ ලංකාවේ හදපු කාර් එකක් සිතා ගත නොහැකි අඩු මිලකට විකිණේ


,nk wjqreoafoa ,xldfõ yomq ld¾ tlla is;d .; fkdyels wvq ñ,lg úlsfKa 
furg fudag¾ r: fjf<| fmdf<a úma,jhla we;s lrñka Y%S ,dxlslhl= úiska furg§ ksmojk ,o m%:u úÿ,s fudag¾ r:h ,nk ckjdß m<uq jeksod isg remsh,a ,laI 8lg ñ,lg fjf<| fmd<g oeóug iQodkï fjhs' msgráka f.kajd furg wf,ú lrk úÿ,s fudag¾ r:hla furg§ wf,ú lrkafka remsh,a ,laI 30lg muKh'

mehg lsf,da óg¾ 60l fõ.fhka mqoa.,hka y;r fofkl=g iqjfia .uka l< yels fï kj úÿ,s fudag¾ r:h oeka jd‚c uÜgñka ksmoùu wrUd we;ehs tys kj ks¾udKlre jk bxðfkare Ys,amS mqxÑ fnd/,af,a fla'mS' lms, o is,ajd uy;d mjihs'

tla jrla fuu fudag¾ r:fha negßh wdfrdamKh lsÍfuka miq tuÕska lsf,daóg¾ 100la Odjkh l< yelsh‍' tfuka u tu úÿ,s negßh wdfrdamKh lsÍu ks‍fjig ,eî we;s úÿ,s n,h uÕska u isÿ l< yels nj;a lms, o is,ajd uy;d lshhs'

rfÜ mßirh iqrlsk fï fudag¾ r:h ;%sfrdao r: mdúÉÑh wju lsÍug yd mßir ys;ldó r:jdyk ckm%sh lrùug rch f.k we;s mshjrg mQ¾K iydh olajkakla nj mjik lms, uy;d fuh ksmoùug jir 5 - 6la m¾fhaIKj, kshe¿Kq nj o lshhs'

2015 jif¾ meje;ajQ ‘iyila ksuejqï’ kj ks¾udK ;r.dj,sfha§ ckdêm;s iïudkh yd wdkhk wdfoaYl iïudkh ,enQ fï úÿ,s fudag¾ r:h oeka jd‚c uÜgñka ksmoùu wdrïN lr we;ehs lms, o is,ajd uy;d mjihs'

ta iuÕu lms, uy;d úiska u ksmojQ f.d,a*a úÿ,s fudag¾ r:hla o ,nk jif¾ ckjdß m<uqjeksod isg remsh,a ,laI 10lg fjf<| fmd<g oeóug iQodkï nj o Tyq lshhs' kj úÿ,s fudag¾ r:h wä 4lska m<,la hqla; w;r È. wä 7la muK fjhs' fuh jdhq iukh lr we;s w;r wka ish¨‍ kùk jdykj, we;s ish¨‍ Wmdx. kj úÿ,s fudag¾ r:fha we;=<;a fjhs'

fuh ieneúka u ;%s‍frdao r:j,g úl,amhla f,i yd ;%sfrdao r:hg jvd wvq Odjk úhoulska .ukla hEug ck;djg wjia:dj §ug ieliQ úÿ,s fudag¾ r:hla fõ'

rch yd uqo,a wud;HdxYh fï i|yd iyk ,nd fokafka kï úÿ,s fudag¾ r:h ,laI 6lg jqj;a ksmoùug yels nj lms, o is,ajd uy;d mjihs'

ta uy;d ksmojQ wfkla f.d,a*a fudag¾ r:h o wä 4la m<,h¦ wä 7'5la È.h' tys w¨‍;a udÈ,s‍h wiqka 2 - 4 - 6 - 8 iys;j úúO m%udKj,ska ksmoùug wfmalaId lrk nj fuu kj ks¾udK i|yd Woõ lrk fla'mS' lms, o is,ajd uy;df.a mq;a fla'mS' fIar;ak o is,ajd uy;d mjihs'

fuu ‍f.d,a*a fudag¾ r:h we;=<; U'S'B' wdfrdamKh i|yd myiqlï yd iS'ã' Odjk hka;%" jdhq iukh wd§ myiqlï /ila we;'

fuu kj úÿ,s f.da,a*a fudag¾ r:h furg .=jka f;dgq‍m<" uyd mßudK fydag,a" WoaNso yd i;a;aj WoHdkj, ixpdrl lghq;=j,g fhdod .; yels h'

.,a Wv" j< f.dve,s u;ska .uka lsÍug yels ghr fuys iú lr we;s w;r ta ish¨‍ ghr furg§u ksmojQ nj o lms, uy;d fmkajd ÿkafka fï kj ksmehqï ishhg 90la u furg wuqøjHj,ska ksmojQ nj mila lrñks'

lms, uy;df.a Wmfoia u; furg wdh;k lSmhla uÕska furg§ ksmojQ Wmdx. /ila fï kj ksmehqïj,g Wmfhda.s lrf.k we;' jdykfha fudagrh lkafõgrh yd negßh muKhs msáka f.akafka' wfklajd ishhg 60la wfma l¾udka; Yd,dfõ ksmojkjd'

fï uÕska wms /lshd ish .Kkla §ug wfmalaId lrkjd'

msgrg jdyk ksmojk wdh;k wfma rgg f.k taug jvd wfma rfÜ jdyk ksmojd wmg nÿ iyk yd Kh iyk ,nd fokjd kï wmsg óg jvd wvq ñ,g ‍fï jdykh fokak mq¿jka'‍

rch úÿ,s fudag¾ r: ckm%sh lrùu ;SrKh l<dg furg lsisu nexl=jla wmsg iyk Kh ,nd§,d keye' foaYSh ksmehqïj,g ks,OdÍka n,OdÍka fok Wojq uÈ' fï .ek rch wjOdkh fhduq l< hq;=hs˜ lms, uy;d lshhs'

fuu jdyk folu wka;¾cd;sl uÜgñka ksmojd we;s w;r" fï i|yd oekgu b,a¨‍ï /ila ,eî we;s nj o fmkajd fok lms, uy;d fuh by< iudc mka;shg fkdj" uOHu mdka;sl wvq wdodhï,dNS ck;djg l< kj ks¾udKhla nj o mjihs' fï ms<sn|j jeä úia;r 0714117272 uÕska oek .; yels h'
ksyd,a mS' wfíisxy
is¿ñK

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.