සුසන්තිකා ජයසිංහ දැඩි සත්කාර ඒකකයට ඇතුළත් කරයි


iqika;sld chisxy oeä i;aldr tallhg we;=<;a lrhs
flá ÿr Odjk Y+Í iqika;sld chisxy wo yÈis wikSm ;;a;ajhla fya;=fjka Èh;,dj frday,g we;=<;a flreKd' 

weh fï jkúg frdayf,a oeä i;aldr tallfha m%;sldr ,nkjd' 

frday,a wOHla‍I ffjoH rxð;a wurfialr ysre m%jD;a;s wxYhg i|yka lf<a wehg fvx.= frda.h je<£ we;s njg iel lrk njhs' 

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.