හිටපු අගමැති රත්නසිරි වික්‍රමනායක අභාවප්‍රාප්ත වෙයි


ysgmq w.ue;s r;akisß úl%ukdhl wNdjm%dma; fjhs
ysgmq w.%dud;Hjrfhl= jk r;akisß úl%ukdhl uy;d wNdjm%dma; ù ;sfnkjd'
fld<U fm!oa.,sl frday,l m%;sldr ,nñka isáh§ wNdjm%dma; jQ njhs {d;Ska mjikafka'
ñhhk úg r;akisß úl%ukdhl uy;d 83 úfha miqjqKd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.