මෝරෙකුට පහරදී ආහාරයට ගත් අමුතු ස්ත්‍රීන් දෙදෙනෙක් - වීඩියෝ


fudafrl=g myr§ wdydrhg .;a wuq;= ia;%Ska fofofkla - ùäfhda 
ia;%S ;,auiqka fofofkla úiska fudafrl=g myr§ wdydrhg .ekSfï mqj;la jd¾;d ù ;sfnkjd'

le,sf*dakshdfõ fudkfgß fndlal wdY%s; uqyqo m%foaYfha§ fï o¾Ykh fv%dak leurdjl igyka lrf.k we;s njhs jd¾;d jkafka'

fv%dak Odjl Slater Moore úiskqhs fï we;s ÿ¾,n oiqk leurdjg yiqlrf.k we;af;a'

fï isÿùu w;sYH ÿ¾,n oiqkla jk w;r ;,auiqka wdydrhg .ekSu;a ÿ¾,n njhs úfoia jd¾;d i|yka lf<a'

tu ÿ¾,n oiqka iys; ùäfhdaj my;ska krUkak'

Off Shore Killer Whales Eating a Shark
Offshore Killer Whales today! Such an Awesome encounter!! We encountered these infrequently sighted Killer Whales on the 9am trip aboard the SeaWolf II. This ecotype of Killer Whales often travels in large groups and were seen about this time last December. We saw about 25 individuals and I was even able to get footage of them feeding on a Sevengill Shark with the drone! These whales are typically smaller in size than the Bigg's or transient Killer Whale type and they had several very young calves with them! So Lucky to get to see this!!! Monterey Bay Whale Watch "Elegant Commercial Piano" by Roman Cano
Posted by Slater Moore Photography on Tuesday, December 13, 2016
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.