කොළඹදී නං කවුරුවත් ඇල්ලුවෙ නෑ - මේක මාස කීපයයි මෙහෙ පදින්නේ


fld<U§ kx ljqrej;a we,a¨‍fj kE - fïl udi lSmhhs fufy mÈkafka
ud;r§ fmd,sishg yiqjQ fldaá 20 yu¾ r:fha ysñlre lshhs
weußldfõ ksIamdÈ; remsh,a fldaá 20 lg wêl jákdlñka hq;a wxl ;yvq fkdue;s yu¾ j¾.fha Ôma r:hla miq.sh 20 jkod ud;r m%foaYfha Odjkh fjñka isáh§ kj;d fmd,sish u.ska m%Yak lsÍulg ,la lr ;sfí'
jï miska Odjkh lrk fuu jdykh mojd hoa§ kS;shg wkqj ‘Odjkh jfuka‘ hhs igyklao fkd;snQ w;r fï wdldr jdykhla ,xldfõ Odjkh lrk
m%:u wjia:djo th úh'ud;r nia kej;=ïfmd< wdikakfha§ fï yu¾ r:h kj;d fldfya hkjdoehs weiQ úg fld<U isg ;uka l;r.u foajd,hg hk nj tys isá ;sfokd ms<s;=re § we;' fuu r:fha ysñlre ,xldjg jdyk f.kajk iqm%lg iud.ul ysñlref.a mq;%hd jQ w;r jdykfha isá wfkla fofokd Tyqf.a ñ;=rka úh'

 remsh,a fldaá 20lg wêl jákdlñka hqla; wxl ;yvq fkdue;s wefußldfõ ksIamdÈ; fuu yu¾ r:fha ,shdmÈxÑh ms<sn|j úuiSfï§ jHdmdßlhdf.a mq;%hd fmd,sia ks,OdÍkag mjid we;af;a fuu yu¾ r:hg furg fudag¾ r: fomd¾;fïka;=fõ wxlhla ,nd.kakg woyila fkdue;s njhs'
óg udi tlyudrlg by;§ wefußldfõ isg fuu yu¾ r:h furgg f.kajQ nj mejiQ Tyq ;j;a udi tludrlska muK th kej; keõ uÕska wefußldjg heùug kshñ; njo  mjid we;'

yu¾ r:h furg Odjkh lsÍu iïnkaOfhka fudag¾ r: fomd¾;fïka;=fjka ,nd .;a ;djld,sl wjirm;a" th f¾.=fjka ksoyia l< ,shlshú,s iy ;djld,sl rlaIK ,shlshú,s fmd,sia ks,OdÍkag Tyq fmkajd ;sfí'

tu ,shlshú,sj,g wkqj tu r:h udi ;=kl ld,hlg furg Odjkh lsÍug wjir ysñj ;snQ ksid r:h uqod yeÍug fmd,sia ks,OdÍka lghq;= lr we;'

flfia fj;;a tu r:h jfuka mojkakla jQ ksid furg kS;sh wkqj jdykfha bÈßmi iy msgqmi ta njg ix{d mqjre m%o¾Ykh l< hq;= jqj;a tfia lr fkd;sîu .ek wjjdo ,nd§ we;'
‘fld<U uu ojia .dKla fï jdyfka tf<õjd' ta;a ljqrej;a ljodj;a k;r lr,d keye'ud;rÈ ú;rhs fufyu jqfka''‘ fldaám;s mq;d fmd,sishg mjid we;'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.