මාලිංග හදිසියේ රෝහලට - දකුණු අප්‍රිකානු ගමන වැළකෙන ලකුණු


ud,sx. yÈisfha frday,g - ol=Kq wm%sldkq .uk je<flk ,l=Kq 
fvx.= frda.h je<£u ksid ,is;a ud,sx. frday,a .; lr ;sfnkjd'

Bfha rd;%S Tyqj mqoa.,sl frday,lg we;=,;a lrk úg oeä frda.S ;;a;ajfhka miqjqKd'

ó<Õ ol=Kq wm%sldkq ixpdrfha tlaÈk ;r. i|yd tlaùug ,is;a ud,sx. n,dfmdfrd;a;=fjka isáhd'

tfy;a ta i|yd fuu ;;a;ajh ksid wjia:djla fkd,efnkq we;s njhs Tyqf.a wdrxÑ ud¾. i|yka lf<a'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.