දඹුල්ලේ වෙළෙඳසැලක් තුළට කාන්තාවක් රැගෙන විත් අසම්මත ක්‍රියාවලියක නිරත වූ තිදෙනෙකුට වෙච්චදේ


oUq,af,a fjf<|ie,la ;=<g ldka;djla /f.k ú;a wiïu; l%shdj,shl ksr; jQ ;sfofkl=g fjÉpfoa
oeka oeka fï iudfÊ fjk foaj,a tlal wfka fufyu;a foaj,a wykak isoaO fjkjdfka lsh,d Thd,g fï mqj; weyqjdu ysf;kakg mq¿jka'

fï isoaêh fj,d ;sfhkafka oUq,a, úfYaIs; wd¾Ól uOHia:dkfha Dambulla Economic Centre fjf<oie,la ;=<hs'

Bfha ^28& rd;%sfha oUq,a, úfYaIs; wd¾Ól uOHia:dkfha fjf<oie<l fiajlhska msßila ldka;djla /f.k f.dia tys we;=<; ;ndf.k isá ;sfnkjd'

ta wjia:dfõ wi< msysá ;j;a fjf<oie<l fiajlhska msßila th oel tu ldka;dj b,a,d ;sfnkjd'

weh ,ndfkd§u ksid fomsßi w;r .egqula ygf.k we;s njhs wm jd¾;dlre ioyka lf<a'

tu wjia:dfõ oUq,a, úfYaIs; wd¾Ól uOHia:dkfha wdrlaIl ks,OdÍka meñK isoaêh md,kh fldg oUq,a, fmd,Sishg fï ms<sno oekqï § ;sfnkjd'

tu ia:dkhg meñ‚ fmd,Sish wod< ldka;dj iy fiajlhska ;sfofkl= w;awvx.=jg f.k we;s njhs jd¾;d jkafka'

wk;=rej ldka;dj /f.k wd fjf<oie<g  wo w¿hu folg muK  iS,a ;eîug oUq,a, úfYaIs; wd¾Ól uOHia:dkfha l<ukdldß;ajh ;SrKh lr ;sfnkjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.