විල්පත්තු විනාශය යළි ඇරඹේ! අක්කර 750ක් දැනටමත් ඉවරයි – ඇත්ත නැත්ත මෙන්න


ú,am;a;= úkdYh h<s werfòæ wlalr 750la oekgu;a bjrhs - we;a; ke;a; fukak ^PHOTOS$VIDEO&
ú,am;a;=j cd;sl jfkdaoHdkh jgd wdrlaIdjg msysgd we;s mßjdr rlaIs; jkdka;r moaO;sh kej;;a úkdY lsÍu wrUd ;sfí'

ú,am;a;=j cd;sl jkdka;rhg lsf,dañg¾ 10 l ÿßka msysá udú,a¨‍j jk rlaIs;hg W;=ßka msysgd we;s wlalr 5425 l úYd,;ajhlska hq;a w;r ú,;a;sl=,ï rlaIs;fha wlalr 750 l N+ñhla fufia jk ixydrhg kej;;a f.dÿreù ;sfí'

ta ms<sn|j jk ixrlaIK fomd¾;fïka;=fõ ukakdru Èia;%sla ld¾hd,fhka l< úuiSfï§ lsisjla mejiSu bÈßm;a fkdjqko tl fy<d mjid isáfha 2014 fyda 2015 jir j,§ tlÿ ìï wÕ,la ,nd§ ke;s kuq;a 2012 iy 2013 jir j,o hï bvï m%udKhla ,nd§ we;s njh'

tu m%udKho i|yka lsÍug bÈßm;a fkdjQ w;r ish¨‍ úia;r jk ixrlaIK wOHlaI ckrd,ajrhdf.ka úuik f,ig oekajqjo wOHlaIjrhd lsisÿ f,ilska iïnkaO lsÍug fkdyels úh'

ú,am;a;=j fjkqfjka fmkS isák mßir ixúOdk tluq;=j mjid isákafka fuu rlaIs; jkdka;r lsisÿ wdldrhlska mjrd§ula isÿj ke;s nj;a tfia kï th .eiÜ lsÍula isÿúh hq;= njhs'

fuu ú,;a;sl=,ï jk rlaIs;h ú,a¨‍ /ilska msÍ we;s nj;a w,s we;=ka yd jk i;=kaf.ka msß jk rlaIs;hla jk w;r tjeka mßirhla jekiSu ;=<ska ú,am;a;=jg isÿjk ydksh iq¿ mgq ke;s njo mßir ixúOdk tluq;=j mjihs'

ú,am;a;=fõ ú,;a;l=,ï rlaIs; jkdka;rh we;=<; o¾Yk'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.