එකම රෝහලේ එකම වාට්ටුවේ එකම ඇඳේදී අත්වැල් පටලාගෙන කඳුලු හාදු මැද අවසන් වූ වසර 64ක ලොවක් සංවේදී කළ ආදර කතාව


tlu frdayf,a tlu jdÜgqfõ tlu wef|a§ w;aje,a mg,df.k l÷¨‍ ydÿ ueo wjika jQ jir 64l f,djla ixfõ§ l< wdor l;dj
wdorh lshkafka uyd mqÿudldr yeÕSula'fï f,dafla yefudagu wdorh lrkak mq¨‍jka jqK;a tlu wdorhla fjkqfjka uq¨‍ Ôú; ldf,u lem lrkak yefudagu nE''ta jf.a wdor l;d wo ldf,a fydhd.kak;a ke;s ;rï''

fï lshkak hkafka tlu frdayf,a tlu jdÜgqfõ tlu wef|a§ wjika jqK wjqreÿ 64l b;d ixfõ§ wdor l;djla .ek''

Tyq kñka g%fkaÜ úkaiafgâ ^88& weh fvd,ria úkaiafgâ ^83&'myq.sh ojil fï hqj< tlu frdayf,a tlu wef|a boaÈ ñh.shd miqj f,dj mqrd udOH fï fokakdf.a wdor l;dj .ek lsh,d ;snqKd'

88 yeúßÈ g%fkaÜg wlaudfõ frda.hla je<£ ;snqKd'frday,a .;fj,d fïlg m%;sldr .kak w;r;=r§ Tyqf.a wdorŒh ìß| fvd,riag;a fud<h wdY%S; m%foaYfha frda.hla we;sjkjd'weh;a Tyq isá frday,gu we;=<;a jkjd'fï fokakdf.a wdorh olsk frday,a ld¾h uKav<h fofokdu frdayf,a tlu we|lg oukjd'

fldfyduyß ál ojilg miafia fvd,ria ñhhkjd'wef.a wjika yqiau kslafuk fudfydf;a g%fkaÜ wef.a w;ska w,a,df.k weh foi n,df.k bkakjd'ta;a tlalu jir 64la ;siafia ;ukaj /ln,d.;a;" wdorh l<" ish wdorŒh ìß|g Tyq ydÿjla fokjd'

ìß|f.a urKh fj,d meh lsysmhla we;=<; g%fkagq;a ñh hkjd'Tyqg je<¢,d ;snqK frda.dndOhg;a jvd ìß|f.a wysñùu Tyqg ord.kak fkdyels jQ njhs Tjqkaf.a Èh‚h udOH fj; lsh,d ;snqfKa'

g%fkaÜ yd fvd,ria yuqfjkafka 1950 jif¾ fgkSia j,È'fgkSia lshkafka weußldfõ m%dka;hla'tys§ Tjqka fofokd w;r wdor iïnkaO;djhla we;sjkjd'fldfyduyß fï fokakd yuqfj,d ál l,lskau g%fkaÜ fldßhdjg hkjd'ta fldßhdkq hqoaOhg iyNd.S fjkak'

jir follg miafia Tyq kej;;a weußldjg tkjd' wdjg miafia fïu fofokd újdy fjkjd'ta 1952 jif¾§hs'Loading...

No comments:

Powered by Blogger.