ලොග්ගල්ලා ඔයේ ගසාගෙන ගිය ජීවිත 6ක් බේරාගත් ටයර් කඩේ වීරයාගේ වික්‍රමය CCTV කැමරාවේ - වීඩියෝ


f,d.a.,a,d Tfha .idf.k .sh Ôú; 6la fírd.;a gh¾ lfâ ùrhdf.a úl%uh CCTV leurdfõ - ùäfhda
ó.ylsjq, lrueáh m%foaYfha msysá f,d.a.,a,d Th c,dYhg c,h iemfhk uyje,s wka;¾ ksïk we, ud¾.hg fmf¾od ^26& iji 3'00 g muK weo jeà .idf.k .sh jhi wjqreÿ fol yudrl is.s;af;l= "ldka;djla we;=¨‍ yh fofkl= fírd .ekSug tu ia:dkhg kqÿre gh¾ jevm,l fiajh l, ;reKfhl= iu;aúh'

fuu msßi j;=rg weo jeà .idf.k .sh nqoaOxfldaÜg f;dgqm,ska óg fmr wjia:d .Kkl§o 50 lg wêl msßila j;=rg jeà .idf.k f.dia Ôú;laIhg m;aj ;sìh§;a ;u Ôú; wk;=r mjd fkd;ld fõ.fhka .idf.k hk Èh myrg mek fuu ùr l%shdj isÿlr we;af;a ;s,la fkdfyd;a ùrisxy uqÈhkafia,df.a wdßhmd, keue;s jhi wjqreÿ 32 ll ;reKfhls'

fuu wk;=rg ,laj we;af;a úfkdao pdßldjla ioyd y,dj; m%foaYfha isg meñ‚ msßils'
fuu isÿúu ta wi, jQ gh¾ jev mf,a iúlr ;snQ iS iS à ù leurdjlo igykaj ;sì‚'

jEka r:hlska meñk we;s fuu msßi fuu ia:dkfha jdyKh kj;ajd ÈhkEu ioyd fuu we, ud¾.hg neiSug hdfï§ fuu wk;=r isÿj we;'

uq,skau fuu kvfha isá mqoa.,fhl=f.a wf;a isá jhi wjqreÿ fol yudrl is.s;a;d we, ud¾.hg jeà we;s w;r Tyq fírd .kakg tu jeäysáhd mek we;s w;r wk;=rej th ÿgq ldka;djlao .idf.k hk Èhmyrg mek we;'

ta wjia:dfõ tys isá ;j;a mqoa.,fhla w; isá orejdo iu. Èhg mek we;s w;r Tjqka fírd .kakg ;j;a fofofkl=o Èhg mek we;'

wk;=rej fuu yhfokdu we, ud¾.fha iev myrg yiqj .idf.k hkq ÿgq ud¾.fha isá ldka;djla lE fudr fooaÈ isoaëh jQ ia:dkhg óg¾ ishhla muK my,ska Tjqka f.dv .kakg fuu ;reKhd iu;aj we;'

ta wi, isá ;j;a ;reK msßilao Tyqg iyh ù we;' fuu msßi f.dv f.k we;af;a isoaêh jQ ia:dkhg ñg¾ 100 la ;rï my,sks'

isoaêh jQ wjia:dfõ CCTV o¾Ykhs fï''''
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.