අන්තර්ජාලය හොල්ලපු අලුතින්ම ලංකාවට ගෙන්වපු මිලියන 40 බෙන්ස් එක අයිති ඇමති කවුද.? - Photos


wka;¾cd,h fyd,a,mq w¨‍;skau ,xldjg f.kajmq ñ,shk 40 fnkaia tl whs;s weu;s ljqo'@ - Photos
nÿ jeälr,d wysxil ñksiaiqkaf.a m%Yak jeäfjoaÈ md¾,sfïka;= ue;s weu;sjrekaf.a iqj myiqj fjkqfjka fldaá .Kka úhoï lrkjd lsh,d iudcfha f,dl= l;dnyla ;sfhkjd'

fudag¾ r: ñ,§ .kak weu;sjrekag remsh,a ye;a;E kj fldaá myf<dia ,laIhl uqo,la b,a,d miq.shod md¾,sfïka;=jg mßmQrl weia;fïka;=jlao bÈßm;a lr,d ;snqKd'

wms fï foaj,a .ek lshkak ys;=fõ wka;¾cd,h mqrd yqjudre fjk w¨‍;au fnkaia r:hl PdhdrEm fm<la ksid'

tia 300 j¾.fha fuu fnkaia r:h ñ,shk 40 la muK jk nj;a weu;sjßhla úiska fuh f.kajd we;s nj;a wdrxÑ ud¾.j,ska wmg oek.kakg ,enqKd'
Wmqgd .ekSu ( www.ossip.hirufm.lk

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.