728x90 AdSpace

 • Latest News

  Thursday, December 1, 2016

  අන්තර්ජාලය හොල්ලපු අලුතින්ම ලංකාවට ගෙන්වපු මිලියන 40 බෙන්ස් එක අයිති ඇමති කවුද.? - Photos

  wka;¾cd,h fyd,a,mq w¨‍;skau ,xldjg f.kajmq ñ,shk 40 fnkaia tl whs;s weu;s ljqo'@ - Photos
  nÿ jeälr,d wysxil ñksiaiqkaf.a m%Yak jeäfjoaÈ md¾,sfïka;= ue;s weu;sjrekaf.a iqj myiqj fjkqfjka fldaá .Kka úhoï lrkjd lsh,d iudcfha f,dl= l;dnyla ;sfhkjd'

  fudag¾ r: ñ,§ .kak weu;sjrekag remsh,a ye;a;E kj fldaá myf<dia ,laIhl uqo,la b,a,d miq.shod md¾,sfïka;=jg mßmQrl weia;fïka;=jlao bÈßm;a lr,d ;snqKd'

  wms fï foaj,a .ek lshkak ys;=fõ wka;¾cd,h mqrd yqjudre fjk w¨‍;au fnkaia r:hl PdhdrEm fm<la ksid'

  tia 300 j¾.fha fuu fnkaia r:h ñ,shk 40 la muK jk nj;a weu;sjßhla úiska fuh f.kajd we;s nj;a wdrxÑ ud¾.j,ska wmg oek.kakg ,enqKd'
  Wmqgd .ekSu ( www.ossip.hirufm.lk

  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: අන්තර්ජාලය හොල්ලපු අලුතින්ම ලංකාවට ගෙන්වපු මිලියන 40 බෙන්ස් එක අයිති ඇමති කවුද.? - Photos Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top