පිදෙල් කස්ත්‍රෝගේ හෙළි නොවු විප්ලවය-කාන්තාවන් 35,000ක් සමඟ යහන්ගතවෙලා(ඡායාරූප)


msfo,a liaf;%daf.a fy<s fkdjq úma,jh-ldka;djka 35"000la iuÕ hyka.;fj,d^PdhdrEm& 
lshqndkq úma,jfha .sks is¿j f,i úreodj,sh ,o msfo,a liaf;%d uy;d .ek kï fkdokak ljqre;a kE'

fudlo fudyq f,dalhg wod¾Yj;a mqoa.,fhla' Tkak fï   ñksid ms<sn|j kj;u wdrxÑhla úfoaY udOH Tiafia fy<s lrkjd'

—ksõ fhda¾la fmdaiaÜ— mqj;a  fiajh úiska fuu fy<sorõj isÿ lr ;sfnkjd' fldfydu yß Tkak oeka fï wdrxÑh f,dalh mqrd wdkafoda,khlg ;=vq §,d

msfo,a liaf;%da oYl y;rla mqrdjg  ldka;djka 35000lg jeä msßila  iuÕ hyka.; ù we;s njg tu mqj;a fiajh fmkajd fokjd'  fuh ;j;a meyeÈ,s lr ;shkjd kï Èklg fojrla fï úÈhg ldka;djka iuÕ fudyq hyka.; ù we;s  nj wkdjrKh fjkjd'

Èkm;d oyjf,a§ iy rd;%S ld,fha§  fuf,i liaf;%da ldka;djka iuÕ hyka.;fjk njhs lshefjkafka'

Ñ;%málrefjl= jk Ian Halperin iuÕ msfo,a leiaf;%da uy;df.a  ióm;u ks,Odßfhl= jk rfudaka úiska l< iïuqL idlÉPdjl§ fï nj wkdrKh ù ;sfnkjd'

fuu idlÉPdj 2008 j¾Ifha§ isÿl< we;s njg wm l< fidhd ne,Sul§ wkdjrKh úh'

fldfydu jqK;a  msfo,a liaf;%da l< úma,j w;ßka fuu úma,jh;a fï jk úg f,dalh mqrd jHdma; fjñka mj;skjd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.