මහේල 20/20 ඉතිහාසයේම නොකළ දෙයක් කරයි..! (VIDEO)


ufya, 20$20 b;sydifhau fkdl< fohla lrhs''æ ^VIDEO&
kjiS,ka;fha fï ojiaj,a ;sfhk iqm¾ iauEIa l%slÜ ;r.dj,shg iyNd.s fj,d bkak Y%S ,xld l%slÜ lKavdhfï ysgmq kdhlfhl= jk ufya, chj¾Ok m<jeks j;djg mkaÿjdr úiaihs úiai ;r.hl§ mkaÿ hj,d ;sfhkjd'

ta fkdo¾ka lKavdhu tlal Bfha ^23& ;sín ;r.hl§hs'

fikag%,a lKavdhu ksfhdackh lrk ufya, chj¾Ok ta ;r.fha§ tla mkaÿjdrhla ú;rhs hj,d ;sfhkafka'

ta mkaÿjdrfhaÈ ,l=Kq 15la fkdo¾ka lKavdhu /ialr f.k ;sfhkjd'

ufya, ;r.fhaÈ ms;af;kao oialï olaj,d mkaÿ 36l§ ,l=Kq 64la jd¾;d l<d'

Bg yfha myr 4la iy y;f¾ myr 6la o we;=<;a fjkjd'

fldfydu jqk;a fï ;r.fha§ ufya, ksfhdackh lrmq lKavdhu ,l=Kq 10lska mrdchg m;ajqKd'

ufya, mkaÿ hjmq yeá my; ùäfhdafjka"
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.