2017 ආණ්ඩුව පෙරළන බව මහින්ද කියද්දී ආණඩුවේ ප්‍රභලයින් 10ක් එළියට පනී ? - මෙන්න විස්තරේ


2017 wdKavqj fmr<k nj uyskao lshoa§ wdKvqfõ m%N,hska 10la t<shg mkS @ - fukak úia;f¾ 
kj jir Wodjkakg we;af;a ;j;a fydard lsysmhla muKhs' ta w;r foaYmd,k lafIa;%fha fmr<shla we;sjkakg hk njg wdrxÑ ud¾. Tiafia f;dr;=re jd¾;d fjkjd'

thska lshefjkafka ckjdß 8 jeksodhska miq wdKavqfõ isák Y%S ,xld ksoyia mla‍Ifha m%n,hka 10la wdKavqfjka bj;a ùug ierfik njhs'

rdcH wud;Hjreka iy ksfhdacH wud;Hjreka oi fokl=g ^10& wdikak msßila fuf,i b,a,d wiaùug iQodkñka isák nj foaYmd,k wdrxÑ ud¾. i|yka lrkafka'

.ïmy Èia;%slalh ksfhdackh lrk fofokl=" .d,a, Èia;%slalfha fofokl=" mq;a;,u" l=reKE.," fudkrd.," r;akmqr" ud;f,a iy nÿ,a, hk Èia;%slalj, rdcH iy ksfhdacH wud;Hjreka msßila fuf,i wdKavqfjka bj;a jkq we;ehs tu wdrxÑ ud¾. i|yka lrhs'

wdKavqj ksfhdackh lrk m%n, wud;Hjreka fofokl=f.a fufyhùu u; isÿjk foaYmd,k l%shdj,shla yryd fï ;;a;ajh ks¾udKh ù we;s nj;a fï jk úg;a wod< msßi taldnoaO úmla‍Ih ksfhdackh lrk m%n,hka lsysm fokl= iuÕ idlÉPd lr we;s nj;a jd¾;d fjhs'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.