728x90 AdSpace

 • Latest News

  Thursday, December 1, 2016

  ප්‍රයිවට් බස් වර්ජනය නිසා වසර 10කට පසු ගාලු පාරට වෙලා තියෙන ලස්සන වෙනස - Photo

  m%hsjÜ nia j¾ckh ksid jir 10lg miq .d¨‍ mdrg fj,d ;sfhk ,iaik fjki - Photo 
  wo ojfia f.dvfofkl=f.a l;dj nia r: j¾ckh .ek' ta;a tlalu mdrj,a md¿jg .syska lsh,d iuyre lshkjd' Th w;f¾ ;j;a wh lshkafka wo mdr yßu ,iaikhs" jdyk;a ms<sfj<g hkjd lsh,d'

  ta úÈhg .d¨‍ mdf¾ jdyk .uka lrk wdldrh oelafjk PdhdrEmhla fï fjoaÈ iudccd, mqrd iS>%fhka yqjudre fjkjd' we;a;gu th olsk flfkl=g ysf;kak mq¨‍jka fldÉpr ms,sfj,hso lsh,d' PdhdrEmh .;a; flk;a lsh,d ;sfhkafka wjqreÿ 10lg miafia Tyq .d¿ mdf¾ fï úÈhg ms<sfj<g jdyk hkjd oelaluhs lsh,d'

  fï ;uhs ta  PdhdrEmh'''''
  Wmqgd .ekSu ( www.citizen.lk


  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: ප්‍රයිවට් බස් වර්ජනය නිසා වසර 10කට පසු ගාලු පාරට වෙලා තියෙන ලස්සන වෙනස - Photo Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top