ප්‍රයිවට් බස් වර්ජනය නිසා වසර 10කට පසු ගාලු පාරට වෙලා තියෙන ලස්සන වෙනස - Photo


m%hsjÜ nia j¾ckh ksid jir 10lg miq .d¨‍ mdrg fj,d ;sfhk ,iaik fjki - Photo 
wo ojfia f.dvfofkl=f.a l;dj nia r: j¾ckh .ek' ta;a tlalu mdrj,a md¿jg .syska lsh,d iuyre lshkjd' Th w;f¾ ;j;a wh lshkafka wo mdr yßu ,iaikhs" jdyk;a ms<sfj<g hkjd lsh,d'

ta úÈhg .d¨‍ mdf¾ jdyk .uka lrk wdldrh oelafjk PdhdrEmhla fï fjoaÈ iudccd, mqrd iS>%fhka yqjudre fjkjd' we;a;gu th olsk flfkl=g ysf;kak mq¨‍jka fldÉpr ms,sfj,hso lsh,d' PdhdrEmh .;a; flk;a lsh,d ;sfhkafka wjqreÿ 10lg miafia Tyq .d¿ mdf¾ fï úÈhg ms<sfj<g jdyk hkjd oelaluhs lsh,d'

fï ;uhs ta  PdhdrEmh'''''
Wmqgd .ekSu ( www.citizen.lk


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.