මියුසියස් විද්‍යාලයේ ගින්න පැතිරෙන හැටි මෙන්න (Video)


ñhqishia úoHd,fha .skak me;sfrk yeá fukak ^Video&
wo ñhqishia rx. Yd,dfõ .skakla yg.;a;d' úoHd,hSh msyskqï ;gdlh we;af;a rx. Yd,dj msysá f.dvke.s,af,auhs'

Bg hdnoj úoHd,fha wdmkYd,dj o msysgd ;sfnkjd'

.skak md,kh lsÍu i|yd .sks ksjk yuqodj oeä mßY%uhla orñka isákjd' ta i|yd .sks ksjk r: 10la fhdojd we;s njhs jd¾;d fjkafka' .skakg fya;=j fuf;la jd¾;d ù fkdue;s w;r ta ms<n|j Tn fj; f.k taug wm iqodkï'

.skafkka mdie,a oeßhkag fyda lsisjl=g;a fyda ydkshla fkdue;s nj úÿy,am;sksh mjikjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.