“ආවා“ නායකයෙක් පොලිසිය සමග ගැටෙන හැටි (VIDEO)


—wdjd— kdhlfhla fmd,sish iu. .efgk yeá ^VIDEO&
fï Èkj, jvd;a l;dnyg ,lajk —wdjd— lKavdhfï kdhlhl= nj mejfik l=ure i¾jdkkaoka kue;a;d iy fmd,sia ks,OdÍka w;r nyskania ùula…
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.