අවුරුද්දක් තිස්සේ ලෙඩ ඇඳේ ඉන්න ඉෂාන්ට උපකාර කරන්න මාලිංග ඉෂාන්ගේ ගෙදරටම ගිහින් - (Video)


wjqreoaola ;siafia f,v wef|a bkak bIdkag Wmldr lrkak ud,sx. bIdkaf.a f.orgu .syska - ^Video&
miq.sh Èkl wm wkdjrkh lrk ,o wïn,kaf.dv .,f.dv wirKj ysig nrm;, ydkS isÿj we;s ;reKhd ms<sno mqj; oel l%slÜ l%Svl Lasith Malinga Tyqg Woõ lsÍug leue;a; m< l<d'

ta wkqj wo fmrjrefõ l%slÜ l%Svl ,is;a ud,Sx. Tyqf.a mshd iu. meñ‚hd'

ud,sx. ;reKhdf.a ujg uqo,a ;E.hlao ,nd § mejiqfõ fygu ;/Khd ffjoHjrhdg fmkajk f,ihs'

ta i|yd wjYH uqo,a iïmq¾Kfhka ,nd §ug iy ;reKhdf.a Âú;h kej;;a ;snqKq ;;ajhg .ekSug ud,sx. fmdfrdkaÿ jqKd'

ta ú;rla fkfï ndf.g ksulr we;s ksjio iïmq¾Kfhka idod fok kj ud,sx. mejiqjd'

jd¾;dlrKh - r;a.u frdIdka msh;s,l
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.