අමරදේවයන් වෙනුවෙන් 'බටහිර සංගීතඥයෙකු' දුක්වුණු හැටි (VIDEO)


wurfoajhka fjkqfjka zngysr ix.S;{fhl=z ÿlajqKq yeá ^VIDEO&
úYdro mKaä;a wurfoaj uy;d wm w;ßka iuq.;af;a ,dxlsl wmf.a fk;a l÷,ska f;;a lrñka'

Tyqf.a úfhdaj ms<sn|j ,dxlsl wm fukau msgrg j, isák ix.S;{hska o ‍fYdalh m<lr ;sfnkjd'

ta w;r tx.,ka;fha fhdala ys isák Joska de Langen kï ix.S;{hd ish f*ianqla igykla u.ska fmkajd fokafka mKaä;a wurfoajhka ldf.a;a f.!rjhg m%d;% jk ix.S;{fhla njhs'

;jo Tyqg msfok f.!rjhla f,i wurfoajhka .dhkd l< —wdorho fï˜ .S;h Tyq fï jk úg .dhkd lsÍug mqreÿ fjñka isák njo tu igyfka Tyq olajd ;sfnkjd' tu .S;h kqÿf¾u wmg oel.ekSug yelsjk njo Tyq igyfka jeäÿrg;a olajd ;sfnkjd'

Joska de Langen Y%S ,dxlsl ix.S;hg fnfyúka ,eÈ ix.S;{fhla' Tyq ,dxlsl wmg iómjkafka ví'ã wurfoajhkaf.a —iir jik;=re˜ .S;h iy úlag¾ r;akdhlhkaf.a —wm yeÕ=‍ï j,g˜ .S;h wmQrejg .dhkd lrñka'

Y%S ,dxlslhsla fndfydafofkl= Tyqf.a tu olaI;djh w.h lr ;sîuo úfYaI;ajhla'

tu .S; my;ska oelafõ'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.