728x90 AdSpace

 • Latest News

  Sunday, November 6, 2016

  අවුරුද්දක් තිස්සේ ලෙඩ ඇඳේ ඉන්න ඉෂාන්ට උපකාර කරන්න මාලිංග ඉෂාන්ගේ ගෙදරටම ගිහින් - (Video)

  wjqreoaola ;siafia f,v wef|a bkak bIdkag Wmldr lrkak ud,sx. bIdkaf.a f.orgu .syska - ^Video&
  miq.sh Èkl wm wkdjrkh lrk ,o wïn,kaf.dv .,f.dv wirKj ysig nrm;, ydkS isÿj we;s ;reKhd ms<sno mqj; oel l%slÜ l%Svl Lasith Malinga Tyqg Woõ lsÍug leue;a; m< l<d'

  ta wkqj wo fmrjrefõ l%slÜ l%Svl ,is;a ud,Sx. Tyqf.a mshd iu. meñ‚hd'

  ud,sx. ;reKhdf.a ujg uqo,a ;E.hlao ,nd § mejiqfõ fygu ;/Khd ffjoHjrhdg fmkajk f,ihs'

  ta i|yd wjYH uqo,a iïmq¾Kfhka ,nd §ug iy ;reKhdf.a Âú;h kej;;a ;snqKq ;;ajhg .ekSug ud,sx. fmdfrdkaÿ jqKd'

  ta ú;rla fkfï ndf.g ksulr we;s ksjio iïmq¾Kfhka idod fok kj ud,sx. mejiqjd'

  jd¾;dlrKh - r;a.u frdIdka msh;s,l
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: අවුරුද්දක් තිස්සේ ලෙඩ ඇඳේ ඉන්න ඉෂාන්ට උපකාර කරන්න මාලිංග ඉෂාන්ගේ ගෙදරටම ගිහින් - (Video) Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top