සංගා ලංකාවේ දැක්ක දේ ජාත්‍යන්තරයට පෙන්වයි - (Video)


ix.d ,xldfõ oelal foa cd;Hka;rhg fmkajhs - ^Video&
fï my; ;sfhkafka l=ud¾ ix.laldr úiska ,nd.;a ùäfhdajla jk w;r Tyq th ish bkaiag.%Eï .sKqfï m< lr ;sfí'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.