සංගා - මහේල ඩයිනමයිට්ස් පිල දිනවන්න ලොකු වැඩක් කරයි - (Video)


ix.d - ufya, vhskuhsÜia ms, Èkjkak f,dl= jevla lrhs - ^Video&
nx.a,dfoaY ms‍%ñh¾ ,S.a úiaihs20 ls‍%lÜ ;r.dj,sfha 27 jeks ;r.h f,i fldñ,d úlafgdaßhkaia lKavdhug tfrysj ó¾mQ¾ys§ wo ^26 jeksod& meje;s ;r.fhka ,l=Kq 32 l chla w;alr .ekSug vld vhskuhsÜia lKavdhu iu;a úh' l=ud¾ ix.laldr" ufya, chj¾Ok iy iSlal=f.a m‍%ikak vld vhskuhsÜia lKavdhu ksfhdackh lrñka fuu ;r.hg iyNd.s jQy'

ch.‍%yKh i|yd ,l=Kq 171 l b,lalhla yUd.sh fldñ,d úlafgdaßhkaia lKavdhug kshñ;  ´jr 20 wjidkfha lvqÆ 8 la oeù /ialr.; yelsjQfha ,l=Kq 138 la mu‚' olaI mkaÿheùul ksr; jQ Ùfõka n‍%dfjda ish  ´jr 4 ,l=Kq 32 lg iSud lrñka lvqÆ 3 la ojd.;af;ah'

úlafgdaßhkaia lKavdhfï jeäu ,l=Kq ,dNshd njg m;ajQ l,SÙ ,;S*a mkaÿ 33 l§ yfha myrla iy y;f¾ myr 4 la iu.ska ,l=Kq 38 la /ialf<ah'

iSlal=f.a m‍%ikakf.a mkaÿjla yuqfõ ,sgka odia ojd.ekSu i|yd /ql.;a Wvmkaÿj;a iu.ska Wv mkaÿ 2 /l.;a l=ud¾ ix.laldr" iagïma lsÍï 2 la i|ydo odhl úh'
Wmqgd .ekSu (  www.gossipking.lk


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.