සෞදි මරණ දණ්ඩනයෙන් බේරී ලංකාවට ආපු රානි කිව්ව සංවේදී කතාව (VIDEO)


fi!È urK oKavkfhka fíÍ ,xldjg wdmq rdks lsõj ixfõ§ l;dj ^VIDEO&
fi!È nkaOkd.drhl jir 10l isrovqjï ,enQ miqj trg wêlrKhlska kshu l< ia:dkhl§ f., iso urK ovqju Death Penalty ,nd§ug kshu jQ ;ukag fi!È urK ovqjñka ksoyi ,enqfKa jrola isÿ lr fkdue;s ksidfjka nj l,djej 44 lKqj m%foaYfha mÈxÑ rd‚ ud‚lalï tlaore uj lgqkdhl iyk mshfia§ mejeiqjdh'

2014 jif¾§ fm!oa.,sl úfoaY /lshd wdh;khlska fi!È wrdìfha ksfjil msßiqÿlrkakshla f,ig fiajh lsÍug /lshd .súiqï f.k úfoaY .;jQ nj;a fi!È wrdìfha w,a nqßhka m%foaYfha ksfjil l=vd orejka 6fokl=f.a ish¨‍ lghq;= ;ukag lsÍug isÿjQ nj weh yevQ lÿ<ska mjid isáhdh'

fi!È Y%S ,xld ;dkdm;s ld¾hd,fha ks,OdÍka lghq;= lr fuu isÿùu Y%S ,xld úfoaY /lshd wud;H ;,;d w;=fldar, uy;añhg oekaùfuka miqj wud;Hjßhf.a oeä lemùu u; rdks ud‚lalï uy;añh urK ovqjñka ksoyi ,enQ nj úfoaY fiajd yd /lshd lghq;= wud;HxYh lSfõh'
Wmqgd .ekSu ( www.gossipking.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.