කොලොම්බියානු ගුවන් අනතුරේ ලොකුම දේ හෙළිවෙයි (VIDEO)


fldf,dïìhdkq .=jka wk;=f¾ f,dl=u foa fy<sfjhs ^VIDEO&
n%iS, mdmkaÿ lKavdhul idudðlhka we;=¿j 75 fofkl=g ðú; wysñl< .=jka hdkd wk;=frka Plane crash 6 fofkl= fíreKq nj wms Tng lsõjd'

yenehs tfyu fífrkak ta whg mq¿jka jqfKa .=jka hdkh mqmqrd úkdY jqfKa ke;s ksihs'

.=jka hdkh lvdjefgk nj oek.;a kshuqjd Miguel ‘Micky’ Quiroga hdkfha wu;r bkaOk bj;a lr,d'

tfyu lf<a hdkh mqmqrd hdfuka ish,af,da u uefrk tl j,laj,d lSm fofkl=f.a yß ðú; fírkak'

fï kshuqjd tfyu l,dg Tyq Ôú;h fírf.k keye'

jhi wjqreÿ 42 la jqKq fï .=jka kshuqjdf.a msh;a .=jka kshuqfjla'

fï kshuqjdg jhi wjqreoaola fj;a§ Tyq;a .=jka wk;=rlska ñh.syska'Loading...

No comments:

Powered by Blogger.