ඊයේ මැච් එකේදී සචිත් පතිරණ තව පොඩ්ඩෙන් විනිසුරුට පහක් ගහනවා - (Video)


Bfha ueÉ tfla§ iÑ;a m;srK ;j fmdâfvka úksiqreg myla .ykjd - ^Video&
,xldj iy isïndífõ w;r Bfha ;sín ueÉ tfla§ ure isoaêhla jqKd' ueÉ tl n,mq wh kï oelalo okafk;a keye'

Wvmkaÿjla /l.;a iÑ;a m;srK i;=g jeälug yefudagu myla .yf.k .shd' mkaÿj ,nd .kak wdmq úksiqreg;a wu;l fj,d iÑ;a myla .ykak .shd' t;fldgu iÑ;a —wd ;j fmdâfvka fuhdg;a myla .ykjd˜ lsh,d lsjqjd'

;r.h úia;r lrmq úpdrlhskaghs úksiqreghs fïlg fyd|gu yskd' fï isoaêh .eku ;sfhk ùäfhda tlla kï fydhd.kak neß jqKd' 
Wmqgd .ekSu ( www.gossipking.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.