යෝශිතගේ පෙම්වතිය අනතුරේ ? - (Video)


fhdaYs;f.a fmïj;sh wk;=f¾ @ - ^Video&
Bfha rd;%sfha f,dydka r;aj;a; uy;df.a ìß| meojQ fudag¾ r:h ;j;a fudag¾ r:hl .eàfuka wk;=rg ,la jqKd'

olaIsK wêfõ.S ud¾. msúiqfï§ fudag¾ r: fol uqyqKg uqyqK,d .eà we;s w;r fuu wk;=ßka f,dydka r;aj;a; uy;df.a ìß| meojQ fudag¾ r:fha wehf.a  Èh‚hka fofokdo isg we;;a ta whg ;=jd, isÿù keye' tfy;a tys .uka.;a tla fudag¾ r:hl .uka.;a 50 yeúßÈ ldka;djla yd wehf.a Èh‚hka fofokd ;=jd, ,nd lrdmsáh frday,g we;=<;a lr ;sfnkjd'

fufia ;=jd, ,nd frday,a.; lr we;af;a o Tyqkaf.a ñ;=rka iy {d;ska njhs mejfikafka'

ta fudag¾ r:h .eà we;af;a fm!oa.,sl Wmldrl mka;s .=rejrfhl= mojdf.k .sh jdykhla' tu r:h wêfõ.S ud¾.fha mskakÿj msúiqfuka t,shg meñK .d,a, me;a;g Odjkh ù we;s w;r f,dydka r;aj;a; uy;df.a ìß| meojQ fudag¾ r:h wêfõ.S ud¾.hg we;=,a ùu i|yd meñK we;s njhs mejfikafka'

wk;=r ie,jQ jydu fhdaIs; rdcmlaI uy;do tu ia:dkhg meñ‚hd' fhdaYs;f.a fmïj;sh jkafka f,dydka r;aj;a; uy;df.a Èh‚h njhs mejfikafka'
Wmqgd .ekSu ( www.gossipking.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.