වාහනේ සීට් බෙල්ට් නැතුව ගිහින් ‘ෆේස්බුක් දැමූ’ ක්‍රිකට් තරු තුනකට පොලිසියෙන් දඩ (VIDEO)


jdyfka iSÜ fn,aÜ ke;=j .syska ‘f*ianqla oeuQ’ l%slÜ ;re ;=klg fmd,sisfhka ov ^VIDEO&
ysgmq l%slÜ l%Svlhka fofofkl=g ;iafïkshd fmd,sish ov .id ;sfnkjd'

ta fIaka fjdaka" uhsl,a iaf,ag¾ iy flúka mSg¾ika hk l%Svlhkaghs'

;iafïkshdfõ§  fudag¾ r:hlska fudjqka .uka lrñka isáh§ l< m%ldYhla ùäfhda mghla f,i wka;¾cd,hg uqod yeß w;r tu ùäfhdafõ o¾Ykh ù ;snqfKa Tjqka wdik má fkdme<| isák wdldrhhs'

ta wkqj l%shd;aul jQ ;iafïkshd fmd,sish wdik má fkdme<£u fya;=fjka tla wfhl=g ´iag%ේ,shdkq fvd,¾ 300 ne.ska ovhla mkjd ;sfnkjd'
Wmqgd .ekSu ( www.nethgossip.lkCh 9 boys after day 3 in Hobart
Posted by Shane Warne on Sunday, November 13, 2016
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.