ජනප්‍රිය පාසලක් ඉදිරිපිටදී සිසුවාට පහරදුන් පිරිස හඳුනගන්න සහාය දෙන්න (VIDEO)


ckm%sh mdi,la bÈßmsg§ isiqjdg myrÿka msßi y÷k.kak iydh fokak ^VIDEO&
mdi,la bÈßmsg§ isiqfjl=g myrfok whqre oelafjk ùäfhdajla iudc udOH cd, w;r fï jk úg fõ.fhka ixirKh fjñka mj;skjd'

uykqjr m%foaYfha msysgd ;sfnk ckm%sh mdi,la bÈßmsg§ fuu isÿùu we;s ù ;sfnk njghs fï jk úg jd¾;d ù we;af;a' Bfha ^21& Èkfha§ fuu isÿùu we;s ù ;sfnk njg;a f;dr;=re jd¾;d ù ;sfnkjd'

tu wjia:dfõ mdi, bÈßmsg úYd, msßila /iaù isáh§ fuf,i msßila mdi,a isiqfjl=g myr§u wod< ùäfhdafõ meyeÈ<sj oelafjkjd'

flfia fj;;a fuu myr§u iïnkaOfhka meñ‚,a,la wo ^22& oyj,a jkf;la ;uka fj; fkd,enqKq njhs fmd,sish mejiqfõ' ta wkqj wod< ùäfhdaj iy fy<s lr.;a f;dr;=re fk;a ksjqia fmd,sishg ,ndÿkakd'

miqj l< úuiqul § fmd,sish mejiqfõ wmrdO" r:jdyk iy niakdysr m<d; Ndr fcHIaG ksfhdacH fmd,siam;s kkaok uqKisxy fj; fuu f;dr;=re jd¾;d l< njhs' ta wkqj wod< úu¾Yk isÿ jk nj o fmd,sish mejiqjd'

fuu myr§u isÿlrk mqoa.,hska ms<sn|j y÷kd.ekSu i|yd fmd,sishg iydh oelaùug ck;djgo yelshdjla mj;skjd' ta fya;=fjka Tn fuu myr§u isÿlrk mqoa.,hska ms<sn|j hï f;dr;=rla okafka kï ta ms<sn|j oekqï§fuka iydh olajkak'

^tu wjia:dj oelafjk ùäfhdaj my;ska n,kak'&


dharmaraja college kandy... මහනුවර ධර්මරාජ විදුහල ඉදිරිපිට සිසුවෙකුට පහර දෙන අයුරු
Posted by News Album on Tuesday, November 22, 2016
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.