මීගොඩ පැත්තේදී රේල් බස් එකට හැප්පුන කාර් එකේ සිරවී සිටි යුවළ බේරගන්න මිනිස්සු කළ වික්‍රමය - (Video)


óf.dv me;af;a§ f¾,a nia tlg yemamqk ld¾ tfla isrù isá hqj< fír.kak ñksiaiq l< úl%uh - ^Video&
wo fydaud.u" óf.dv m%foaYfha§ jdykhla wkdrlaIs; ÿïßh ud¾.hla yryd .uka lsÍfï§ f¾,a nihl .eà wk;=rla isoaO fj,d ;sfhkjd'

fï wk;=frka jdykfha isá fofokd fírd.ekSug wi, isá msßi iu;a jqfKa fï wdldrhghs''
Wmqgd .ekSu ( www.gossipking.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.