බැංකුවක් තුළදී පුද්ගලයෙකු ගිනි තබා ගනියි (VIDEO)


nexl=jla ;=<§ mqoa.,fhl= .sks ;nd .kshs ^VIDEO&
´iafÜ‍%,shdfõ fu,an¾ka kqjr nexl=jla ;=<§ mqoa.,fhl= ish isrerg .sks ;ndf.k ;sfnkjd' .skak nexl=fõ fldgilo me;sr f.dia we;s njhs úfoia jd¾;d mjikafka'

fuu .skafkka mqoa.,hska 26 fofkl= ms<siaiqï ;=jd, ,nd ;sfnkjd' ta w;r <uhskao lsysmfofkl=o isák njhs úfoia jd¾;dj, jeäÿrg;a i|yka jkafka'

ish isrer .sks ;nd .;a mqoa.,hdo widOH ;;ajfhka frday,a .; lr isákjd'

Tyqf.a wruqK l=ula jQfha oehs ;ju;a wmeyeÈ,s njhs fmd,Sish lshd isáfha'

wod< ùãfhdaj my;ska oelafõ
Wmqgd .ekSu ( 
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.