මනුස්සකමයි මිතුරුකමයි විදහා දැක්වෙන සංවේදි වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයේ පැතිරෙයි (VIDEO)


ukqiailuhs ñ;=reluhs úoyd oelafjk ixfõÈ ùäfhdajla wka;¾cd,fha me;sfrhs ^VIDEO&
ñksiqka ;=< yq.lau ;sfhk foa jf.au fï jk úg flfuka flfuka ke;sù f.k hk fohla ;uhs ukqiai lu'

ukqiailu ;sfhk ñksfila ud¾.h whsfka ldKqjl jeà bkak iqkLfhlaj fír .kak .;a;= f,dl= W;aidyhla .ek ;uhs fï Thd,g fmkajkak yokafka'

fï iqkLhd ;j;a ñksfil=f.au w;ska isÿfjÉp r: jdyk wk;=rlg ,lajqk i;ajfhla'

fldfydujqk;a fï ùäfhdajg wkqj fï ukqiailu ;sfhk ñksid ú;rla fkfuhs fï iqkLhdf.a ñ;=frl= jk ;j;a iqkLfhla ;u i.hdg jqk foa ord.; fkdyels miqmiu tau;a yq.la ixfõ§ o¾Ykhla jqKd'

tu ùäfhdaj my;ska n,kak…'
Wmqgd .ekSu ( www.gossipking.lk


RESCUED! An injured stray dog's friend refused to leave his friend's side, and when his friend was rescued, the friend wasn't going to be left behind! Beautiful video.
Posted by Videos on Monday, November 14, 2016
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.