බණ්ඩාරගම සුපිරි වෙළඳසැලකට රිංගු කොල්ලකරුවන්ට තරුණියක් එලව එලවා පහරදෙයි - (Video)


iqmsß fj<|ie,lg ßx.= fld,a,lrejkag ;re‚hla t,j t,jd myrfohs - ^Video&
nKavdr.u" ueo.u iqmsß fj<|ie,lg h;=re meÈhlska fld,a,lrejka msßila tkjd Bfha rd;%S 6'40g muK'

fufyu wdmq fïf.d,af,da fiajlfhdahs ta fj,dfõ fj<|ief,a ysgmq whjhs ok .iai,d uqo,a fidrd.kak W;aiy l<d' ta wjia:dfõ§ b;d iqlaIu wkaoug l%shd;aul jQ uqo,a whleñjßh fï fld,a,lrejkag mqgqjlska myrfokjd'

fï myr§fuka fld,a,lrejka m,d hkjd'

mdkÿr fldÜGdY ksis n,.ekaùfï tallh wo ngfmd; m%foaYfha ksjila jg,kjd' tys§ fï fidrlu isÿl< tla mqoa.,fhla msiaf;da,hlska fjä ;ndf.k ishÈú kidf.k ;sfnkjd' Tyq wmrdO .Kkdjlg iïnkaO mqoa.,fhla'
Wmqgd .ekSu ( www.gossipking.lk

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.