728x90 AdSpace

 • Latest News

  Thursday, November 10, 2016

  තාත්තා ලෝක බලවතා වුණු දිනයෙත් සුපුරුදු ඇඳුමින් රැකියාවට ගිය ට්‍රම්ප්ගේ සුරූපි දියණිය - Photos

  ;d;a;d f,dal n,j;d jqKq Èkfh;a iqmqreÿ we÷ñka /lshdjg .sh g%ïmaf.a iqrEms Èh‚h - Photos 
  fvdk,aâ g%ïma jQ ;ukaf.a mshd f,dal n,j;d f,i f;aÍm;a jQ Èkfha;a WoEikskau iqmqreÿ /lshdj i|yd msg;aj .sh g%ïmaf.a Èh‚h yd wehf.a ieñhd iïnkaofhka fï jk úg úfoia udOH f;dr;=re jd¾;d lr ;sfnkjd'

  idudkH rdcldÍ we÷ïj,ska ieriS isá Tjqka fofokd /lshdj i|yd msgj f.dia ;snqfKa fï wdldrfhka''''

  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: තාත්තා ලෝක බලවතා වුණු දිනයෙත් සුපුරුදු ඇඳුමින් රැකියාවට ගිය ට්‍රම්ප්ගේ සුරූපි දියණිය - Photos Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top