නයිජීරියාවේ ගම්මානයක ඉන්න මිනිස්සුන්ට අප්‍රිකානු පොළඟා නිසා ලැබුණු මරු චාන්ස් එකක් - (Video)


khsÔßhdfõ .ïudkhl bkak ñksiaiqkag wm%sldkq fmd<Õd ksid ,enqKq ure pdkaia tlla - ^Video&
khsÔßhdfõ .ïudkhlg lvdjeÿKq úYd, m%udKfha i¾mfhla j .ïjeishka úiska urd oeuqjd'

wm%sldkq fmd<Õd f,i ye¢kafjk fï i¾mhd È.ska È.gu ;ukaf.a ksfjiaj, we;sl< i;=kaj .s, oeóu ksid fldam jqKq .ïjiskahka fï i;dj urd ouk úg;a Wf.a Worh widudkH úÈyg msïî ;snqfKa W! Bg ál fõ,djlg fmr;a hï i;ajfhl=j f.dÿrg f.k we;s nj yÕjñka'

ta ksidu fï i;a;ajhdf.a Worh m,d ne,Sug fï msßi fm<UqKd'

kuq;a W! .s, oeuQ f.dÿrla fjkqjg Tjqkg yuqjqfka l=ulao@

fï i;a;ajhdf.a Worfha ì;a;r úYd, m%udKhla ;snqKd'

i¾m ì;a;r ñf,ka wêl wdydrhla jk wm%sldkq l,dmfha fï ì;a;r wêl ñ,lg úl=Kkak mq¿jka lsh,;a fï .fï wh lshkjd
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.