රවී, නිමල් , සාගල මහින්දව හමුවෙයි..(VIDEO)


rù" ksu,a " id., uyskaoj yuqfjhs''^VIDEO&
fld<U jHdmdr iïudk Wf<, Bfha meje;aú‚' tysÈ m‍%Odk wdrdê;hska f,i w.ue;s;=ud" ysgmq ckm;s ;=uka we;=¨‍ mlaI úmlaI ue;s weu;s jreka /qila tlaj isáhy'
tys§ mlaI úmlaI ue;s weu;sjre ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;d iu. iqyo l;dnyl ksr;jk whqre olakg ,eìK'මොකද හිතෙන්නේ? #Ranil #MR #Ravi #SLPolitics
Posted by Newsfirst.lk on Thursday, November 17, 2016
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.