‘ටැබා’ ගහන ආණ්ඩුවේ මන්ත‍්‍රී හෙලිවෙයි.. වෙල්ගම මූණටම කියයි.. (Video)


‘gend’ .yk wdKavqfõ uka;‍%S fy,sfjhs'' fj,a.u uQKgu lshhs'' [Video]
‘ux kï ld,la .y, ksod.kakjd' ;uqkakdkafi geí tl .yk ñksfyla’ hhs md¾,sfïka;= uka;‍%S l=udr fj,a.u uy;d whjeh ldrl iNd wjia:dfõ§ újohg tlafjñka lshd isáfhah'

Tyq ish úfõpkh t,a, lf,a wdKavq mla‍Ifha uka;‍%Sjrfhl=ghs'
Wmqgd .ekSu ( www.lankacnews.com
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.