RDB බැංකුවේ පුරප්පාඩු මෙන්න සියලුම විස්තර


RDB nexl=fõ mqrmamdvq fukak ish¨‍u úia;r Wiiafm< úIhka 3la iu;akï whÿï lrkak

wjidk Èkhl fkdjeïn¾ 25 Èk

Source: Dinamina News Paper
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.