ඇමරිකානු මීළග ජනපති ට‍්‍රම්ප්ගේ කවුරුත් නොදත් කතාවක් මෙන්න..(PHOTOS)


weußldkq ó<. ckm;s g‍%ïmaf.a ljqre;a fkdo;a l;djla fukak''^PHOTOS&
wfußldkq ckdêm;sjrKh .ek f,dalfha fï jk úg jeä fokd úYd, wjOdkhlska fhduq fjkjd'oeka oeka ,xldfõ msßiao oeä wjOdkhlska fï ckdêm;sjrKh .ek miqfjkjd'fvdk,a g%ïma 1946§ Wm; ,n,d ;sfhkafka Tyqg fï jk úg wjqreÿ 70la fjkjd'fldfydu yß Tkak fvdk,a g%ïma újdy 3la lrf.k tu újdy j,ska <uhs mia fofkl= isákjd'Tyqf.a jeä uy,a mq;=g  wjqreÿ 38la jk w;r l=vd orejdg wjqreÿ 10la fjk nj  oek.kakg ,enqKd'fvdk,a g%ïmaf.a j;alï j, jákdlu wfußldkq fvd,¾  ì,shk 3'8la jk nj jd¾;d fjkjd'Loading...

No comments:

Powered by Blogger.